Polityka prywatności i polityka cookies/ Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Korzystanie ze stron internetowych www.tnpszkolenia.nl i www.tnpfiscaal.nl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.tnpfiscaal.nl i www.tnpszkolenia.nl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies proszę kontaktować się poprzez adres e-mail [email protected].

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.tnpfiscaal.nl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Stron.

§2 DEFINICJE

Administrator”– TNP Fiscaaladvies VOF z siedzibą w Veraartlaan 8/2, 2288 GM Rijswijk, Holandia.

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strony” – strony internetowe znajdujące się pod adresami www.tnpfiscaal.nl i www.tnpszkolenia.nl.

Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.

§3 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronach, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora wg Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi ani poza obszar Unii Europejskiej.

Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronach.

Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

Na Stronach mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią: udzielona przez Użytkownika zgoda na wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególnoci marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4 FORMULARZE

Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

 • Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 • Formularz kontaktowy przez czat Smartsupp – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5 USŁUGA NEWSLETTER

 • W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 • Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 • Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 • Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] z prośbą o zapisanie do Newslettera.
 • W celu świadczenia usługi Newsletter Administrator będzie przetwarzać adres e-mail, podany przez Użytkownika, z którego został wysłany e-mail z prośbą.
 • W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  • wysłania wiadomości e-mail z prośbą o zapisanie do Newsletera,
  • zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego,
  • wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),
  • wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 • Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 • Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Może to zrobić w dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem drogą elektroniczną.
 • W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6 TECHNOLOGIE

 • Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:
  • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Stron. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Stron. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Strony.
  • Wbudowaną wtyczkę Smartsupp – w celu analizy ruchu wchodzących na stronę internetową, by dostosować stronę pod Użytkowników w celu kontaktu z Użytkownikiem Stron, w celu pozostawienia wiadomości, np. z prośbą o kontakt.
 • W celu korzystania ze stron internetowych www.tnpfiscaal.nl i www.tnpszkolenia.nl niezbędne jest posiadanie:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  • aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronach lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 • Wszystkie treści umieszczone na Stronach stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 • Strony mogą zbierać informacje w sposób automatyczny.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron i przeznaczone są do korzystania ze Stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Stron, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 • W ramach Stron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Stron;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Stron;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.tnpfiscaal.nl obowiązują od 25 maja 2018 r.

(Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)